Wat is Curriculum.nu?

De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht.

Zij kregen hierbij hulp van collega-leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders. Het is voor het eerst dat leraren uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zélf en gezamenlijk aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. De voorstellen dragen bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook zorgen ze voor een minder overladen lesprogramma en bieden ze leraren ruimte voor een eigen invulling.

Curriculum.nu in vijf vragen

 • Waaruit bestaat het curriculum?
 • Waarom een curriculumherziening?

  Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Het is echter 13 jaar geleden dat de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn herzien. Sindsdien zijn deze doelen wel op specifieke onderdelen herzien, maar niet in samenhang of integraal. De Onderwijsraad constateerde in 2014 dat het curriculum daardoor in de loop der jaren een lappendeken is geworden. Het is onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren. De Inspectie van het Onderwijs bepleitte in 2019 meer focus in het curriculum en de noodzaak van heldere keuzes over de gezamenlijke doelen. Een actueel curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Ook moet het leraren ruimte bieden voor een eigen invulling.

 • Hoe wordt het curriculum herzien?

  Leraren en schoolleiders aan zet
  Het is voor het eerst dat leraren en schoolleiders uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs zélf aan zet zijn bij de herziening van het curriculum én dat dit in samenhang gebeurt. In de periode van maart 2018 tot en met september 2019 hebben daarom 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis hiervan kunnen onderwijsdoelen in de wet worden herzien.

  In samenwerking
  De leraren en schoolleiders hebben dit niet alleen gedaan. Ze kregen hulp van collega-leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. De leraren en schoolleiders zijn in gesprek gegaan door heel Nederland tijdens ruim 600 bijeenkomsten. Ook haalden ze feedback op bij leraren, ouders, leerlingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven (ruim 2700 inzendingen).

  Binnen huidig onderwijssysteem
  De leraren en schoolleiders zijn uitgegaan van het huidige onderwijsstelsel, de huidige onderwijstijd, vakken en profielen. Ze hebben de onderwijsdoelen van Nederlands, Engels/ moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport tegen het licht gehouden, aangevuld met de Burgerschap en Digitale geletterdheid. Op 10 oktober 2019 hebben zij hun voorstellen overhandigd aan minister Slob, minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media.

 • Wat betekent de curriculumherziening voor leerlingen, leraren en scholen?

  Er is de afgelopen jaren ad hoc veel aan het curriculum toegevoegd. Het curriculum is hierdoor steeds verder overladen en versnipperd. Daarnaast is het curriculum niet meer actueel. Digitale geletterdheid en Burgerschap zijn nog geen onderdeel van het curriculum. De curriculumherziening leidt tot één samenhangend landelijk curriculum. Dat moet helderheid bieden over wat wel of niet verplicht is en leraren de ruimte bieden voor een eigen invulling op scholen.

  Het voorstel legt de basis voor het kerncurriculum dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door de kennis en vaardigheden concreter te beschrijven, wordt duidelijk wat ‘moet’. Ook krijgen scholen meer zicht op de ruimte die er is voor hun schoolcurriculum. Scholen kunnen die ruimte zelf invullen, aansluitend bij schoolvisie, de eigen leerlingen en de schoolomgeving. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs geven de ontwikkelteams van Curriculum.nu aanbevelingen om de eindtermen aan te passen.

  De leraren en schoolleiders hebben de geactualiseerde onderwijsdoelen uitgewerkt in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Dat geeft zicht op en inspiratie voor de opbouw van kennis en vaardigheden gedurende de loopbaan van de leerling. Door doorgaande lijn al in de opbrengsten te schetsen, kunnen kerndoelen en eindtermen straks zo worden geformuleerd dat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen soepeler wordt en beter aansluit op het vervolgonderwijs.

 • Wat gebeurt er na de overhandiging aan de minister?

  Op 10 oktober zijn de voorstellen door de negen ontwikkelteams overhandigd aan minister Slob (de minister voor basis- en voortgezet onderwijs). De minister zal hierop een reactie schrijven en de voorstellen met deze reactie aan de Tweede Kamer voorleggen.