Wat is Curriculum.nu?

Als eerste vervolgstap is een wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld die de minister gaat adviseren over de opgeleverde bouwstenen. Ook adviseert de commissie over de werkopdracht aan SLO. Het eerste advies van de commissie is inmiddels gepubliceerd en zal worden besproken in de Tweede Kamer.

Op basis van de werkopdracht worden conceptkerndoelen en -eindtermen ontwikkeld. Kerndoelenteams zullen de bouwstenen voor po en onderbouw-vo ontwikkelen tot conceptkerndoelen. Vakvernieuwingsteams ontwikkelen concepteindtermen voor de bovenbouw van het vo. De conceptkerndoelen en -eindtermen worden getoetst op scholen.

De herziening van het curriculum draagt bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma en biedt het leraren de ruimte voor een eigen invulling. Met als uiteindelijk doel om leerlingen te blijven toerusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij.

Curriculum.nu in vier vragen

 • Waaruit bestaat het curriculum?
 • Waarom een curriculumherziening?

  Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Een actueel curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Ook moet het leraren ruimte bieden voor een eigen invulling.

  Het is echter 15 jaar geleden dat de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn herzien. Sindsdien zijn deze doelen wel op specifieke onderdelen herzien, maar niet in samenhang of integraal. In het rapport ‘naar een lerende economie’  (2013) pleitte de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid voor een herbezien van de inhoud van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde in 2014 dat het curriculum in de loop der jaren een lappendeken is geworden. Volgens de raad is het onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren. Ook de SLO (landelijk kenniscentrum voor curriculumontwikkeling) signaleert in de rapportage ‘leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst’ (2014) een overladen curriculum, waarbij de samenhang tussen de onderwijsinhoud een stuk beter kan. De Inspectie van het Onderwijs bepleitte in 2019 meer focus in het curriculum en de noodzaak van heldere keuzes over de gezamenlijke doelen. Ook wordt vanuit verschillende vakverenigingen gevraagd om een vernieuwing van kerndoelen en eindtermen. De huidige vorm van curriculumvernieuwing vindt geïsoleerd/ onafhankelijk van elkaar en binnen het vak plaats, geconstateerd door de Onderwijsraad in 2014.

 • Hoe wordt het curriculum herzien?

  In oktober 2019 hebben leraren en schoolleiders bouwstenen opgeleverd voor de herziening van het curriculum (deze zijn hier te vinden). Het vervolg hierop gaat starten: vanaf 2021 begint de uitwerking naar kerndoelen en de herziening van de eindtermen van de bovenbouw van het vo.

  Wetenschappelijke curriculumcommissie
  Een curriculumcommissie is ingesteld, die zich buigt over de bouwstenen die zijn opgeleverd en adviseert over de werkopdrachten aan SLO voor de uitwerking naar conceptkerndoelen en -eindtermen. Meer informatie over deze commissie vind je op www.curriculumcommissie.nl.

  Ontwikkelen conceptkerndoelen
  Teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO gaan op basis van de werkopdracht van de wetenschappelijke curriculumcommissie conceptkerndoelen ontwikkelen. Dit doen zij in samenwerking met o.a. vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Conceptkerndoelen worden in twee schooljaren getoetst op scholen.

  Herziening eindtermen
  Op basis van de werkopdracht zullen vakvernieuwingsteams van start gaan met de herziening van de eindtermen van de bovenbouw van het vo. Teams met betrokkenheid van leraren, (curriculum)experts en scholen beginnen met de vakken Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, Bèta VMBO en burgerschap. De teams starten direct met de herziening van de eindexamenprogramma’s zonder eerst bouwstenen te ontwikkelen. Voor de zomer van 2021 maakt het ministerie van OCW bekend wanneer alle vakvernieuwingen in de bovenbouw plaatsvinden in de vorm van een meerjarenplan. Meer informatie over het proces wordt toegevoegd op de pagina Proces’.

 • Wat betekent de curriculumherziening voor leerlingen, leraren en scholen?

  Er is de afgelopen jaren ad hoc veel aan het curriculum toegevoegd. Het curriculum is hierdoor steeds verder overladen en versnipperd geraakt. Daarnaast is het curriculum niet meer actueel. Digitale geletterdheid en burgerschap zijn nog geen onderdeel van het curriculum (wel moeten scholen aandacht besteden aan burgerschapsonderwijs). De curriculumherziening leidt tot één samenhangend landelijk curriculum. Dat moet helderheid bieden over wat wel of niet verplicht is en leraren de ruimte bieden voor een eigen invulling op scholen.

  De landelijke curriculumherziening legt de basis voor het kerncurriculum dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Door de kennis en vaardigheden concreter te beschrijven, wordt duidelijk wat ‘moet’. Ook krijgen scholen meer zicht op de ruimte die er is voor hun schoolcurriculum. Scholen kunnen die ruimte zelf invullen, aansluitend bij schoolvisie, de eigen leerlingen en de schoolomgeving.

  Tijdens de ontwikkelfase (tot oktober 2019) hebben leraren en schoolleiders hun voorstellen voor onderwijsdoelen uitgewerkt in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Dat geeft zicht op en inspiratie voor de opbouw van kennis en vaardigheden gedurende de loopbaan van de leerling. Door de doorgaande lijn al in de opbrengsten te schetsen, kunnen kerndoelen en eindtermen straks zo worden geformuleerd dat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen soepeler wordt en beter aansluit op het vervolgonderwijs.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.