Wie doet wat?

Op deze pagina vindt u de belangrijkste rollen die op dit moment voorzien zijn voor het vervolg van Curriculum.nu.

 • Wetenschappelijke curriculumcommissie

  Verantwoordelijkheden commissie

  De wetenschappelijke commissie voorziet de ministers van onafhankelijk advies tijdens het vervolgtraject, waarin de curriculumvoorstellen vertaald worden naar vernieuwde kerndoelen en eindtermen, en vervolgens beproefd worden op scholen. De commissie adviseert over de bruikbaarheid van de voorstellen die er nu liggen, de werkopdracht en in hoeverre de ontwikkelde kerndoelen voldoen aan de doelstellingen van het traject. Daarnaast geeft de commissie een advies over de inrichting van een proces voor periodieke herijking van het curriculum.

  Samenstelling commissie

  Alle informatie over de wetenschappelijke curriculumcommissie vind je op www.curriculumcommissie.nl.


  Het ministerie van OCW had voor de samenstelling de volgende uitgangspunten gecommuniceerd:

  • Er wordt een commissie samengesteld van maximaal zeven leden. Beoogd wordt om tot een commissie van gezaghebbende wetenschappers te komen uit het onderwijsdomein en onderwijsgerelateerde domeinen, als sociologie en ontwikkelingspsychologie.
  • Naast eigen expertise beschikken de leden over een brede, (vak)disciplineoverstijgende blik op het onderwijs, en hebben ze een beeld van ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
  • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van wetenschappelijke achtergronden en onderwijskundige visies. Daarnaast worden de richtlijnen omtrent evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en culturele minderheidsgroepen in acht genomen, in lijn met de Kaderwet adviescolleges.

  Download hier de brief aan de Tweede Kamer over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

 • Kerndoelenteams

  In negen teams (één per leergebied) gaan leraren, lerarenopleiders/ vakdidactici en (curriculum)experts in 2021 verder werken aan het landelijke curriculum. Dit doen ze op basis van de bouwstenen die in 2019 zijn opgeleverd. In één jaar gaan ze de bouwstenen voor po en onderbouw-vo ontwikkelen tot conceptkerndoelen. Voor de teams beginnen, brengt de wetenschappelijke curriculumcommissie advies uit over de reeds gemaakte curriculumvoorstellen en de werkopdracht aan SLO.​

  Tijdens de ontwikkeling van de conceptdoelen betrekken de teams natuurlijk ook anderen, waaronder vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. De wetenschappelijke curriculumcommissie toetst de conceptdoelen vervolgens aan de doelen van het curriculumtraject.

 • Vakvernieuwingsteams

  In 2021 starten teams van leraren en andere experts met de ontwikkeling van concept-eindexamenprogramma’s (eindtermen) voor de vakken Nederlands (vmbo/havo/vwo), wiskunde (havo/vwo), moderne vreemde talen (vmbo/havo/vwo), Burgerschap (vmbo/havo/vwo) en bètavakken (vmbo). ​​

  De samenhang (tussen vakken) en doorlopende leerlijnen (tussen onderbouw en bovenbouw en schoolsoorten) is ook voor de bovenbouw van belang. Er worden hiervoor niet eerst bouwstenen ontwikkeld, zoals voor de kerndoelen gebeurd is. Voor de bovenbouw wordt meteen gestart met de ontwikkeling van concepteindtermen, niet voor leergebieden maar voor vakken.

  Concepteindtermen worden voorgelegd worden aan de wetenschappelijke curriculumcommissie en worden vervolgens getoetst op scholen. Op termijn worden alle vakken herijkt, hiervoor maakt het ministerie van OCW een meerjarenplanning.

 • Pilotscholen

  Wanneer de conceptkerndoelen gereed zijn, proberen pilotscholen deze uit vanaf 2023. In deze pilots zullen scholen de uitvoerbaarheid van het curriculum toetsen én of het herziene curriculum bijdraagt aan minder overladenheid.

 • Ministerie van OCW

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is opdrachtgever voor Curriculum.nu en stelt de werkopdracht op aan SLO. Dat doet ze na het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

 • SLO

  SLO trekt en ondersteunt de teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici, en curriculumexperts. Het ministerie van OCW heeft SLO hiertoe opdracht gegeven. Een wetenschappelijke curriculumcommissie adviseert de minister over de werkopdrachten hiervoor en toetst de opgeleverde conceptdoelen.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.