Proces

Samen werken aan de herziening van het landelijk curriculum

 • Wetenschappelijke curriculumcommissie
 • Kerndoelenteams: ontwikkelen conceptkerndoelen

  In 2021 starten de teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO naar verwachting met de ontwikkeling van conceptkerndoelen. Dat doen ze op basis van de werkopdracht aan SLO. Tijdens de ontwikkeling van de conceptdoelen betrekken de teams natuurlijk ook anderen, waaronder vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. De wetenschappelijke curriculumcommissie toetst de conceptdoelen vervolgens aan de doelen van het curriculumtraject.

  Daarna proberen de scholen de conceptkerndoelen uit. Vanaf 2023 voeren scholen pilots uit die de uitvoerbaarheid van het curriculum toetsen én of het herziene curriculum bijdraagt aan minder overladenheid.

  De resultaten worden vervolgens aangeboden aan de minister. De Tweede Kamer zal de nieuwe landelijke kerndoelen vaststellen.

  Het uitgangspunt van de curriculumherziening is het huidige stelsel, al sinds de start van Curriculum.nu aangevuld met de leergebieden Digitale geletterdheid en Burgerschap. De negen leergebieden zijn:

  • Nederlands
  • Rekenen & Wiskunde
  • Bewegen & Sport
  • Burgerschap
  • Digitale geletterdheid
  • Engels / Moderne vreemde talen
  • Kunst & Cultuur
  • Mens & Maatschappij
  • Mens & Natuur
 • Herziening eindexamenprogramma’s

  Vanaf 2021 gaat ook de herziening van de eindexamenprogramma’s (eindtermen) van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs van start. Teams van leraren en andere experts beginnen met de vakken Nederlands (vmbo/havo/vwo), wiskunde (havo/vwo), moderne vreemde talen (vmbo/havo/vwo), Burgerschap (vmbo/havo/vwo) en bètavakken (vmbo).

  De samenhang (tussen vakken) en doorlopende leerlijnen (tussen onderbouw en bovenbouw en schoolsoorten) is ook voor de bovenbouw van belang. Er worden hiervoor niet eerst bouwstenen ontwikkeld, zoals voor de kerndoelen gebeurd is. Voor de bovenbouw wordt meteen gestart met de ontwikkeling van concept-eindtermen, niet voor leergebieden maar voor vakken.

  De concept-eindexamenprogramma’s worden ter advisering aan de wetenschappelijke curriculumcommissie voorgelegd, die ze toetst aan de doelen van het curriculumtraject. Vervolgens worden de concept-eindtermen getoetst op scholen. Op termijn worden alle vakken herijkt, hiervoor maakt het ministerie van OCW een meerjarenplanning.

Tijdlijn

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van het proces.

Wie doet wat?

Leraren, lerarenopleiders/vakdidactici, (curriculum)experts en scholen werken samen verder aan het landelijk curriculum. Wie doet wat?

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.