‘Van onze leerlingen mag het rekenen wel wat uitdagender’

‘Het onderwijs bij ons op de Eexter is nog vrij traditioneel, vanuit de leerkracht gestuurd. Wij willen meer toe naar gepersonaliseerd en thematisch onderwijs. Ook willen we graag het rekenniveau verhogen waarop leerlingen onze school verlaten. Als ontwikkelschool po Rekenen & Wiskunde krijgen we alle kans om dat te realiseren en tegelijkertijd mee te werken aan een nieuw curriculum. Fantastisch toch?’

‘We doen aan curriculum.nu mee, omdat we als school zeker wat te bieden hebben’, verklaart clusterdirecteur Pieky Jansen van de Eexterbasisschool in Scheemda de keuze voor aanmelding. Haar school valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen en heeft momenteel 100 leerlingen, verdeeld over vijf groepen, 7 leerkrachten en een vakleerkracht gym.

Werken in thema’s
‘We zijn voorzichtig begonnen met het werken in thema’s en koppelen hier wetenschap en techniek aan. Zo leren onze leerlingen al vanaf groep 1 spelenderwijs programmeren met een kindvriendelijke robot, de Beebot. Maar we willen ook graag informatie ophalen om aan onze eigen onderwijsvisie te kunnen werken. Daarbij denken we na over een vorm van unitonderwijs, waarbij we het groepsniveau willen doorbreken en leerlingen meer op hun eigen niveau willen laten werken.’

Ver-van-mijn-bed-show
‘Ze vielen best wel van hun stoel toen ze hoorden dat we ons als ontwikkelschool hadden opgegeven’, vult schoolcoördinator Ina Gils aan. ‘De vernieuwing van het curriculum is hier een ver-van-mijn-bed-show. Er wordt in deze regio nog vrij traditioneel les gegeven. We willen structuur aanbrengen en een doorgaande leerlijn voor alle vakken realiseren. Ook willen we graag het rekenniveau van onze kinderen verhogen. Op de Eexter zitten we boven het landelijk gemiddelde met referentieniveau 1S.’

Leerlingen geven feedback
Dit voorjaar was de eerste feedbackronde van de plannen voor het nieuwe curriculum voor rekenen & wiskunde. Daarbij betrok de school ook leerlingen en ouders. ‘Ouders zijn via de medezeggenschapsraad geïnformeerd en namen de voorstellen vooral voor kennisgeving aan. Bij de leerlingen was het anders. Daar ging Olga Leeuwerik (onze intern begeleider) de verschillende groepen langs om de plannen voor rekenen en wiskunde met de leerlingen te bespreken.’

Mooie reacties
Er kwamen mooie reacties. ‘De leerlingen hebben aangegeven dat ze graag zien dat je in je eigen tempo kunt werken. Dat kinderen die de instructie begrijpen, eerder kunnen starten en kinderen die meer uitleg nodig hebben die uitleg kunnen krijgen. We willen ook meer in de praktijk rekenen, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en daar met rekenen bezig te zijn. En we willen graag andere werkvormen gebruike

Pieky Jansen en Ina Gils van de Eexerbasisschool in Scheemda

n bij rekenen (zoals spelvormen). Kinderen willen elkaar helpen, maar ook ruimte krijgen voor zichzelf. We moeten dus leren loslaten, de leerlingen hebben we in elk geval al mee’, zegt Ina lachend.

Contact met vo-scholen
In de tweede consultatieronde is alleen door de schoolleiding gereageerd. ‘We vonden de grote opdrachten van rekenen & wiskunde te complex om aan leerlingen en ouders voor te leggen’, verklaart Pieky die keuze. De school houdt nog een derde feedbackronde voor scholen van het eigen schoolbestuur en de twee vo-scholen in de regio om ook met die scholen een doorlopende leerlijn te bespreken. ‘Je wilt natuurlijk niet dat deze nieuwe manier van leren bij het verlaten van de basisschool stopt. Die nieuwe manier van werken moet vooral voortkomen uit de wil het beste uit kinderen te halen en hoe we elke dag ons onderwijs weer kunnen verbeteren. Hoe geven we onze kinderen goed onderwijs? We moeten onderzoeken hoe dat het beste kan.’

Onderling contact
Daarnaast zou de school graag met alle ontwikkelscholen bij elkaar komen om van elkaar te leren. ‘Nu hebben we elkaar alleen bij de start gezien. Dat is jammer, want het is fijn om ook onderling ideeën uit te wisselen. Het zou leuk zijn als we dat nog voor het einde van dit traject kunnen regelen’, aldus Pieky.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.