Reactie op NRC

Op 10 en 11 juli publiceerde NRC twee artikelen naar aanleiding van een brief van het Platform VVVO aan de Coördinatiegroep (CG). Op een aantal punten lijken er misverstanden te bestaan:

  • Kennisoverdracht blijft onverminderd van belang. Zonder vakkennis leggen leerlingen geen verbanden. Zonder vakkennis kunnen zij geen vraagstukken analyseren. Zonder vakkennis zijn leerlingen niet in staat om de wereld te begrijpen. Dat is waar onderwijs om draait. Kortom, kennisoverdracht blijft, net als nu het geval is, een prioriteit.
  • Vakken verdwijnen niet. Er wordt een beeld gepresenteerd dat vakken gaan verdwijnen. Wij willen nogmaals benadrukken dat vakken niet zullen verdwijnen, de vakdisciplines komen terug in deze curriculumherziening. De school bepaalt of zij de onderwijsinhoud aanbiedt in vakken of op andere wijze.
  • Kwaliteit teams. De deelnemende leraren vanuit het primair onderwijs, alle sectoren in het voortgezet én het speciaal onderwijs zijn speciaal geselecteerd door selectiecommissies. Vertegenwoordigers van de vakverenigingen, waaronder de KNAG, hadden zitting in de selectiecommissies. De leden van de ontwikkelteams werken dagelijks als groeps- of vakleerkacht en brengen veel expertise en bevlogenheid voor hun vak en hun leerlingen mee. Ze hebben tijd gekregen om naast hun werk in de klas deze opdracht uit te voeren, waardoor ervaringen in de dagelijkse praktijk direct benut worden voor de herziening van het curriculum.
  • Inbreng curriculumexpertise. Voor hun opdracht werken de leraren samen met curriculumexperts en wetenschappers. De teams worden ondersteund door leerplankundigen en ontvangen in een systematisch proces feedback van veel partijen, waaronder de vakverenigingen en vakdidactici. Op basis daarvan scherpen ze hun producten continu aan. Vakinhoudelijke experts reflecteren op twee momenten in het proces op de producten van de ontwikkelteams en een adviesgroep met wetenschappers reflecteert op het totaal. Het uiteindelijk herziene curriculum berust zo op ervaring uit de onderwijspraktijk, de wetenschap en de expertise op het gebied van curriculumontwikkeling.
  • Het verschil met Onderwijs2032. Curriculum.nu is een vervolg op Onderwijs2032, maar verschilt op onderdelen aanzienlijk van het advies van het platform Onderwijs2032. Zo is afstand genomen van de aanbeveling om te werken in kennisdomeinen en zijn de bestaande leergebieden het vertrekpunt. De eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden. Ook zijn er geen ontwikkelteams gestart voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden.
  • Vakverenigingen in het proces. De vakverenigingen hebben een belangrijke rol in dit proces. Ze hebben de teamleden mede geselecteerd, visies ontwikkeld als input voor de teams en ze leveren input en feedback die door de teams benut wordt. In diverse bijeenkomsten zijn ze met de ontwikkelteams in gesprek geweest.

 

De ontwikkelteams werken aan bouwstenen voor een herzien curriculum. Curriculum.nu en het Platform VVVO hebben gezamenlijk vastgesteld dat het proces momenteel, zoals voorzien, in ontwikkeling is. De teams zijn recent gestart en hebben de eerste stappen gezet op weg naar deze bouwstenen. Ze worden in het voorjaar van 2019 overhandigd aan minister Slob. De bouwstenen vormen de basis om, in een volgende fase en na politieke besluitvorming door de Kamer, te komen tot geactualiseerde kerndoelen en eindtermen.

Curriculum.nu blijft graag in gesprek over feedback en kritiek van leraren, vakverenigingen, wetenschappers en andere partijen, maar benadrukt dat het proces niet gebaat is bij het voortbestaan van misverstanden. Het Platform VVVO is – net als andere lerarenorganisaties- een belangrijke gesprekspartner.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.