Reactie op het bericht van de AOB

De AOB maakte op 20 november bekend een peiling te hebben uitgevoerd onder 2300 respondenten waaruit blijkt dat een deel van de docenten uit het primair en voortgezet onderwijs denkt onvoldoende tijd en begeleiding te krijgen om de plannen voor een nieuw curriculum in te voeren. Ze vinden vooral dat er meer urgente problemen zijn, zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook hebben ze kritiek op de indeling en inhoud van de voorgestelde leergebieden.

Om met het laatste te beginnen: de Coördinatiegroep Curriculum.nu gaat uit van de huidige vakken en profielen in het funderend onderwijs. De indeling in negen leergebieden is een organisatorische keuze geweest, om de curriculumherziening integraal en in samenhang te kunnen laten plaatsvinden. De indeling is gebaseerd op de (huidige) leergebieden van de onderbouw voortgezet onderwijs, aangevuld met burgerschap en digitale geletterdheid.

In het voorjaar van 2017 constateerden de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, ouders en leerlingen, inclusief de Aob, dat een actualisering van het curriculum onontbeerlijk was. Het curriculum was verouderd, de geleerde kennis en vaardigheden sloten niet voldoende aan op datgene dat de arbeidsmarkt vroeg en het curriculum bewoog onvoldoende mee met maatschappelijke ontwikkelingen als technologisering, internationalisering, individualisering en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Als het curriculum aangepast werd gebeurde dat ad hoc en geïsoleerd, waardoor maatschappelijke (vak)vernieuwingen niet, te laat of geïsoleerd plaatsvonden.

De opbrengsten van de ontwikkelteams zijn geen kant-en-klare kerndoelen, eindtermen of lesmethodes. De opbrengsten vormen een solide basis voor kerndoelen en eindtermen.

Dan de inhoud: deze is nog niet af. De voorstellen zijn de basis voor de herziening. In een volgende fase, na politieke besluitvorming, worden deze uitgewerkt naar kerndoelen. Leraren kunnen daar weer volop over mee praten.

Want dat is uniek aan dit proces: bij de herziening zijn het nou juist voor het eerst de leraren die zelf aan zet zijn bij de inhoud van de voorstellen. In een aanpak die voortbouwt op inzichten en positieve ervaringen van andere landen, waaronder British Columbia en Alberta, Canada. Bij ons hebben 125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en alle sectoren in het voortgezet onderwijs in ontwikkelteams de benodigde kennis en vaardigheden vastgelegd voor negen leergebieden. In vijf consultatierondes hebben ze daarbij feedback opgehaald bij vakverenigingen, collega-leraren en –schoolleiders, wetenschappers, lerarenopleiders en vervolgonderwijs. Ook haalden zij feedback op bij leerlingen, ouders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Gemiddeld dachten per ronde zo’n 6000 mensen mee. 

De curriculumherziening moet ervoor zorgen dat de landelijk vastgelegde onderwijsdoelen leerlingen nog beter voorbereiden op hun persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven. De leraren en schoolleiders hebben duidelijke keuzes gemaakt in wat belangrijk is voor alle leerlingen, ze hebben dit zo uitgewerkt dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs soepeler voor leerlingen verloopt en ze hebben verbindingen gelegd tussen vakken en leergebieden. Door straks in de kerndoelen de kern bondig te beschrijven, dringen we de overladenheid terug en ontstaat er keuzeruimte voor leraren.

Juist omdat het onderwijs momenteel te maken heeft met complexe vraagstukken die grote impact hebben op de scholen zoals het lerarentekort en de werkdruk, heeft de Coördinatiegroep van Curriculum.nu op 10 oktober jl de minister geadviseerd om ervoor te zorgen dat het onderwijsveld voldoende tijd en middelen krijgt om deze in te voeren. Ook stelt de Coördinatiegroep een voorbereidingsfase voor van twee jaar om de leraren te informeren en te inspireren en om ervaringen op te doen. De Coördinatiegroep deelt de zorgen over het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. Het onderwijsveld staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor het verouderde curriculum. Het funderend onderwijs heeft de taak om onze leerlingen een stevige basis te bieden naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Voor het onderwijsveld, leraren, schoolleiders, leerlingen én voor de politiek is de aanpak van Curriculum.nu vernieuwend en spannend. Het is een nieuw proces waarin we lessen leren die voor een mogelijk vervolg van belang zijn.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.