Feedback ontwikkelscholen op de grote opdrachten

Ontwikkelscholen door heel Nederland, primair en voortgezet onderwijs, geven feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Wat missen ze? Wat spreekt ze aan? Niet alleen denken de schoolteams hier zelf over na, ook halen ze feedback op bij hun leerlingen en hun ouders. Zo zijn na de eerste feedbackronde de conceptvisies op het leergebied aangescherpt aan de hand van de binnengekomen feedback van onder andere de ontwikkelscholen. De tweede ontwikkelsessies stonden in het teken van de grote opdrachten. Wat is de feedback van leraren, leerlingen en ouders op de grote opdrachten? U leest het hieronder.

Nederlands

De ontwikkelscholen die werken aan het leergebied Nederlands waren over het algemeen te spreken over de tien grote opdrachten en de mogelijkheid die deze grote opdrachten bieden om vakoverstijgend te werken. De scholen zijn vooral enthousiast over de grote opdracht ‘Werken aan sterke taalbasis’. Die blijkt goed te passen bij projectmatig werken.

De scholen geven aan dat zij willen werken aan spreekvaardigheid omdat dat nu vaak een ondergeschoven kindje is. Naast spreekvaardigheid richten scholen zich ook op de doorlopende leerlijn. De scholen zouden de aandacht voor de productieve vaardigheden spreken en schrijven explicieter terug willen zien komen in de grote opdrachten. De VO-scholen lopen ertegen aan dat in de bovenbouw alles in het teken staat van het centraal examen waardoor andere vaardigheden minder aandacht krijgen. Eén van de scholen ervoer ook problemen om leerlingen te enthousiasmeren voor literatuur.

Engels / Moderne vreemde talen

De docenten vinden het leuk om tijd te hebben om na te denken over de visie van het onderwijs.

Aangezien het nadenken over de visie niet iets is wat elke dag gedaan wordt, vinden de docenten het soms best lastig om de abstractheid van de grote opdrachten op waarde te schatten. Een aantal grote opdrachten zien docenten wel als zeer kansrijk en leuk om mee aan de slag te gaan. Een aantal scholen spreekt de behoefte uit om uit te wisselen met andere scholen wanneer de materialen concreter zijn. De aanwezigheid van een OT-lid wordt erg op prijs gesteld door de docenten. Zo kan via een gesprek met het OT-lid verduidelijkt worden waarom en hoe bepaalde keuzes tot stand zijn gekomen.

Burgerschap

Op de ontwikkelscholen die zich bezighouden met het leergebied Burgerschap bestaat er een redelijke consensus over het belang van de domeinen van democratie en diversiteit. Of de overige domeinen (technologisch burgerschap, globalisering en duurzaamheid) ook behoren tot de kern van Burgerschap, daarover verschillen de meningen. De meeste scholen geven aan dat het leergebied burgerschap niet te groot moeten worden omdat het anders niet duidelijk is wat er wel/niet in hoort en hoe het verschilt met bijvoorbeeld PO-vakken zoals wereldoriëntatie, of VO-vakken zoals maatschappijleer. De scholen spreken de behoefte uit dat burgerschap een meer zichtbare samenhang moet vertonen met onder andere Mens & Maatschappij en Digitale Geletterdheid. De roep om duidelijke grenzen wordt ook nog eens bevestigd als het een overstijgend vak gaat worden.

Bewegen & Sport

Alle scholen hebben uitgebreid en kritisch gekeken naar de grote opdrachten. Over het algemeen zijn de reacties positief. Het lijkt dekkend voor het leergebied en komt al dichter naar de onderwijspraktijk. Het is de vraag of de grote opdrachten in volgorde van belangrijkheid staan. Bij Leren jezelf te blijven ontwikkelen worden vraagtekens geplaatst, terwijl andere scholen het één van de belangrijkste grote opdrachten vinden.

In het primair onderwijs zijn verschillende scholen aan het experimenteren met bewegend leren. Daarnaast willen scholen een sportieve school zijn door veel beweegmomenten te plannen en een schoolsportvereniging op te richten.

De leerlingen hebben veel gereageerd op de stellingen bij de grote opdrachten. Deze vorm van vragen stellen was voor hen duidelijker dan de formulering van de vragen tijdens de eerste feedbackronde.

Mens en Natuur

De ontwikkelscholen die zich bezighouden met Mens en Natuur zoeken nog hoe zij zinvolle feedback kunnen ophalen bij ouders. Veel scholen worstelen met vragen rondom toetsing en het bereiken van hun doelen. Een van de scholen vroeg zich af hoe je voorkomt dat er geen duidelijke knip komt in de lessen met de klassen die zich voorbereiden op de examens. Ook vroeg een school zich af wat goede manieren toetsing zijn, bijvoorbeeld assessments of rubrics. Een van de ontwikkelscholen bereidt een Erasmusprogramma voor dat in september start. Een ander school richt het onderwijs is aan de hand van gepersonaliseerd en geïndividualiseerd leren in combinatie met informatievaardigheden en computational thinking.

Rekenen & wiskunde

De ontwikkelscholen van rekenen en wiskunde vinden de grote opdrachten nog incompleet en behoorlijk abstract. Eén van de scholen geeft collega’s, leerlingen en ouders verschillende opdrachten om zo de feedback op te halen. Een andere school weet niet goed hoe ze met ouders, leerlingen en collega’s in gesprek kan gaan.

De ontwikkelscholen zoeken samenwerking met andere scholen om zelf van te leren, maar ook om ervaringen te delen. Enkele ontwikkelscholen betrekken scholen in hun omgeving of bestuur bij het proces van Curriculum.nu door regionale respectievelijk bovenschoolse bijeenkomsten te organiseren.

Kunst & Cultuur 

De ontwikkelscholen voor het leergebied Kunst & Cultuur hebben tijdens de tweede consultatiefase andere manieren gevonden om input op te halen bij ouders en leerlingen dan alleen via een vragenlijst. Bij één van de scholen sprak de directeur met de leerlingenraad en betrok de ouders bij het strategisch beleidsplan. In de feedback merken zij dat ouders vaker praktischer denken dan de visie vraagt. Eén van de ontwikkelscholen experimenteert met groepsoverstijgende ateliers waarbij het onderwijs niet in een vak georganiseerd is maar rondom een thema. Ook merken de scholen op dat –  hoewel zij een verschil zien tussen lessen in het po en vo – ze beogen om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor Kunst & Cultuur waarbij het voor leerlingen van alle leeftijden gaat om exploreren, ontdekken en uitproberen van materialen en technieken of om het verder kennismaken met kunst.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.