Feedback van de ontwikkelscholen op de conceptvisies

Ontwikkelscholen door heel Nederland, primair en voortgezet onderwijs, geven feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Wat missen ze? Wat spreekt ze aan? Niet alleen de schoolteams zelf dachten hierover na, de ontwikkelscholen halen feedback op onder leraren, leerlingen en hun ouders. De eerste ontwikkelsessies stonden in het teken van de visies op de leergebieden. De feedback van de ontwikkelscholen is door de ontwikkelteams gebruikt om de visies op het leergebied aan te scherpen. Deze visies worden binnenkort gepubliceerd op deze website.

Wat vonden de ontwikkelscholen hiervan? Lees alvast mee met een paar reacties, een impressie.

Ontwikkelscholen Bewegen & Sport vinden de kracht van de visie de blijvende ontwikkeling van een leven lang met plezier bewegen, als onderdeel van een actieve en gezonde leefstijl. Sterk hierin is het kijken naar verschillen tussen kinderen, het aansluiten op hun basisbehoeften en inspelen op vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het opdoen van leerervaringen in verschillende contexten en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs dragen bij aan een betekenisvolle, doorgaande ontwikkeling van kinderen. Vanuit de leerlingen komen verschillende enthousiaste wensen, bijvoorbeeld verschillende sporten als voetbal, basketbal, hockey en dansen, ‘gymspellen’ en -onderdelen oefenen als hoog- en verspringen, trampoline springen, klimmen, trefbal en nieuwe dingen uitproberen zoals free running. Ook denken ze aan beweegspelletjes in de klas en met rekenen en taal bewegen, omdat dit het leuker maakt om te leren. Ook willen ze graag leren om sportief samen te spelen, om iets te kunnen leren aan anderen en hoe je goed kunt eten en drinken om voor dit alles genoeg energie en kracht te hebben. In de reacties van de ontwikkelscholen zien we ook dat een aandachtspunt is wat van leraren gevraagd wordt.

De ontwikkelscholen Burgerschap bevroegen niet alleen leraren, leerlingen en ouders, maar ook lokaal bedrijfsleven, politiek, middenstanders, de Rotary en andere groepen. Sommige scholen vertaalden de tekst naar ‘leerlingentaal’ en een andere school maakte er een enquête van. De scholen zijn blij met een duidelijker kader voor burgerschap, de visie zoals die er nu ligt biedt daar goede aanknopingspunten voor. De scholen missen aandacht voor godsdiensten en voor seksualiteit en seksuele diversiteit en willen meer aandacht voor persoonsvorming en houdingen en waarden.

Ontwikkelscholen van het leergebied Digitale geletterdheid herkennen een opbouw in de richting van Bloom: kennen, omgaan, nadenken en creëren. Daarnaast zijn een aantal scholen blij met de toevoeging van ethiek en filosofie. Een aantal scholen geeft aan de oorspronkelijke indeling van mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, computational thinking en informatie vaardigheden te missen. Ze missen nu de definities van de begrippen die gebruikt zijn en geven aan de tekst nog te wollig en onscherp te vinden.

Ouders geven aan dat zij graag betrokken willen worden omdat zij te weinig weten van het onderwerp. Zij geven ook aan dat het een apart vak moet worden. De ontwikkelscholen kiezen zelf zo veel mogelijk voor integratie van digitale vaardigheden in de andere vakken, maar ook dat een apart vak digitale geletterdheid nodig is.​

Ontwikkelscholen Engels/ moderne vreemde talen zijn blij met deze passage uit de visie: “Engels en de moderne vreemde talen worden betekenisvol voor de leerling als er ook verbindingen worden gezocht met contexten binnen zowel het leergebied MVT als andere leergebieden.” Deze samenhang met andere vakken is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast geven de scholen aan dat aandacht voor dyslexie nog sterker naar voren mag komen. Ouders hameren op de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs, die wordt nu als een groot probleem ervaren.

Over het algemeen geven de ontwikkelscholen Kunst & Cultuur aan dat de conceptvisie grotendeels wordt onderschreven. Een aantal punten kunnen worden aangescherpt of verbeterd, onder andere, dat binnen de conceptvisie voldoende aandacht moet zijn voor brede ontwikkeling zodat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken, plus voor eigenaarschap, authenticiteit en het tonen van kwetsbaarheid. Ook zien de scholen graag een nadere uitwerking van doorlopende leerlijnen. De scholen in het primair onderwijs herkennen zich nog niet voldoende in de conceptvisie. Zowel scholen in het primair als voortgezet onderwijs vinden dat de waarde en de kracht van het leergebied Kunst en Cultuur binnen het onderwijs nog sterker mag worden benoemd, bijvoorbeeld de centrale rol van dit leergebied in het aanleren van brede vaardigheden.

Ontwikkelscholen Nederlands spreken hun waardering uit voor het zo expliciet benoemen van de ontwikkeling van de leerling. Er moet volgens de scholen altijd gekeken worden hoe die ene specifieke leerling weer een stap kan zetten in zijn of haar taalontwikkeling. Ook kwamen er positieve reacties op de aandacht voor literatuur. Scholen voegden aan hun reacties toe dat literatuur heel mooi gebruikt kan worden om verbinding met andere vakken te zoeken, bijvoorbeeld door het lezen over thema’s waar leerlingen bij wereldoriëntatie aan werken.

Leerlingen van ontwikkelscholen Rekenen & Wiskunde willen de wijze waarop ze tot een antwoord komen begrijpen en kunnen toepassen op een ander leergebied. Willen dat de leraar goede uitleg geeft en vragen beantwoordt en dat leerlingen ruimte krijgen om zelf dingen uit te proberen. Ook buiten, in spelletjes en in andere situaties. Ze vinden het belangrijk om te kunnen rekenen op hun eigen niveau, en vinden samenwerken belangrijk. Leraren en schoolleiders waarderen de samenhang met andere leergebieden, maar geven aan dat de relevantie in de visie nog ontbreekt. Ze wijzen op de noodzaak dat leerlingen niet afhaken, maar altijd kunnen aanhaken. Dat maakt o.a. de opbouw van primair naar voortgezet onderwijs belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de opbouw wiskunde B, A en C.

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.