Aan de slag met het leerplan wereldoriëntatie po

Basisschool De Zandberg is ontwikkelschool po bij het leergebied Mens & Maatschappij in het kader van het project curriculum.nu. Deze primair onderwijsschool met bijna achthonderd leerlingen in Breda, werkt met een schooleigen curriculum voor wereldoriëntatie.

Aanleiding

Tot 2017 werkten de leerkrachten nog met methoden voor het zaakvak-onderwijs. Maar men wilde graag thematisch les gaan geven om die reden is er enkele jaren geëxperimenteerd met ‘het loslaten van methoden’ voor de wereldoriëntatie. Uiteindelijk heeft het team van De Zandberg, begin 2017, gekozen voor een fundamenteel andere aanpak van het onderwijs bij het leergebied wereldoriëntatie. De school besloot geen nieuwe bestaande methodiek (zoals: Vier-keer-wijzer, alles-in-één, IPC) aan te schaffen, omdat het team zich onvoldoende herkende in de wijze waarop de zaakvakken daarin in samenhang worden aangeboden. In plaats daarvan wilde het team een eigen aanpak uitwerken.

Aanpak

Het onderwijsontwikkelteam van De Zandberg gebruikte de aanbodsdoelen voor wereldoriëntatie van SLO als uitgangspunt voor de nieuwe aanpak. De insteek was om te komen tot een uitwerking in concrete thema’s en doelen, die de leerkrachten voldoende mogelijkheden geven om hun onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het combineren van kennisoverdracht met werkvormen en opdrachten waarbij kinderen zelf meer ruimte krijgen.

Het onderwijsontwikkelteam is vervolgens letterlijk gaan knippen en plakken: wat vinden we belangrijk, wat moet terugkomen in het schooleigencurriculum en hoe kan de vertaalslag naar de praktijk worden gemaakt? Het team heeft het schooljaar verdeeld in vijf periodes en zo uitgewerkt dat iedere jaargroep elke periode aan een ander thema gaat werken. Aan elk thema zijn concrete doelen gekoppeld, behorend bij alle vakken van wereldoriëntatie. Met de gekozen thematische aanpak wil het onderwijsontwikkelteam zorgen voor samenhang in het leerplan van wereldoriëntatie. Er werd gedurende het ontwikkelen veelvuldig met het hele schoolteam overlegd om te zorgen dat iedereen achter het nieuwe kader zou staan.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn de leerkrachten schoolbreed gestart met deze manier van werken. En ook in schoojaar 2018-2019 heeft het team thema’s geëvalueerd en uitgewerkt. Bij de start van een thema vinden er studiedagen plaats, waarbij de leerkrachten bij elkaar komen om het thema te bespreken en in grote lijnen in te vullen. Na afloop worden de ‘lessons learned’ vastgelegd en bij een eerstvolgende thema-uitwerking meegenomen.

Opbrengst

Deze nieuwe aanpak blijkt voor leerlingen op De Zandberg, een stuk motiverender te zijn. Zo merkt een leerling op: “Eerst was het veel moeten, nu mogen we vooral veel.” Ook het werkplezier bij de leerkrachten blijkt te zijn toegenomen. Zo ging de score vanuit het team op de vraag ‘Hoe tevreden ben je over de methoden en methodieken op school?’ van een 6 twee jaar geleden naar een 8 in 2019. “We halen meer uit de kinderen dan voorheen. “Gebruik maken van elkaars expertise is belangrijk.”, zegt een van de leerkrachten daarover. Een punt van aandacht voor de komende tijd is ‘het vinden van de juiste balans tussen kennisoverdracht en ruimte geven aan leerlingen’. Het team wil zich daarom op het gebied van formatief evalueren verder gaan ontwikkelen.

De school vindt dat de grote opdrachten en bouwsten van het ontwikkelteam Mens & Maatschappij van curriculum.nu passen binnen de uitwerking van De Zandberg. Daar is het team blij mee, want dit geeft hen het vertrouwen dat ze op de goede weg zitten. Men hoopt daarom dat de hiermee ingeslagen weg in nieuwe kerndoelen wordt vertaald en dat de nieuwe kerndoelen de vertaalslag naar een schooleigen curriculum vergemakkelijken én ook verbeteren. Pas dan heeft curriculum.nu volgens het team van De Zandberg meerwaarde.

Meer informatie: zie: www.doelgerichtontwikkelen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws rondom het landelijk curriculum.